Abonnementsstruktur - Molio

Abonnementer til alle størrelser og typer af virksomheder

Molios abonnementer på Aftale og kommunikation, CAD og bygningsmodel, Beskrivelsesværktøjet og Basisbeskrivelser følger den samme abonnementsmodel. Prisen for et årsabonnement afhænger af den valgte abonnementspakke og virksomhedens størrelse.

Har din virksomhed abonnement på Aftale og kommunikation (tidligere "Grundpakken"), får du rabat på de øvrige 3 abonnementer;

Uddannelsesinstitutioner og organisationer har mulighed for at købe adgang til alle fire abonnementer for en enhedspris. Denne mulighed gælder dog kun, hvis værktøjerne skal bruges til undervisning eller medlemsrådgivning. Hvis det ønskes at bruge værktøjerne i rollen som bygningsejer, skal der tegnes abonnement som bygningsejer. 

Abonnementsprisen er baseret på antallet af byggefaglige medarbejdere i virksomheden.

Beregn din pris her

 

Hvad er en byggefaglig medarbejder?

”Byggefaglige medarbejdere” betyder medarbejdere, som arbejder med byggeri eller drift. Administrative medarbejdere som sekretærer, bogholdere, kantinemedarbejdere, rengøringsfolk o.lign. medtælles ikke.

”Byggefaglige medarbejdere” omfatter typisk følgende medarbejdergrupper:

  • Rådgivere: Arkitekter, ingeniører, konstruktører, tekniske assistenter, tegnere, designere, projekteringsledere, projektledere, byggeledere, ikt-koordinatorer, kvalitetskoordinatorer, tilsynsførende, byggeøkonomer, landinspektører, landmålere, geoteknikere og tekniske konsulenter.
  • Bygningsejere, bygherrer og driftsherrer: Projektledere, byggeledere, ikt-koordinatorer, driftsadministratorer, sagsmedarbejdere og andre medarbejdere, der varetager en byg- eller driftsherrefunktion. For kommuner medtælles kun byggefaglige medarbejdere i den tekniske forvaltning. Hvis kommunen selv projekterer, medtælles disse medarbejdere også (se under ’rådgivere’).
  • Entreprenører/håndværksvirksomheder: Projektledere, byggeledere, entrepriseledere, mester, sjakformænd, konduktører, byggepladsassistenter, sikkerhedskoordinatorer, kvalitetskoordinatorer, landmålere, beregnere, indkøbere og ikt-koordinatorer. Har virksomheden en projekteringsafdeling, medtælles disse medarbejdere også (se under ’rådgivere’). Håndværkere og ufaglærte medtælles ikke.
  • Byggevareproducenter/-leverandører/-forhandlere: Byggefaglige medarbejdere, som arbejder med design, produktudvikling, projektering, teknisk rådgivning eller salg.
  • Data-/servicevirksomheder: Medarbejdere, som arbejder med services tilknyttet bygge- eller driftssektoren.
Hvorfor betaler man ikke ud fra antal brugere?

Man betaler ud fra antal byggefaglige medarbejdere og ikke ud fra antal brugere. 

Det vurderes at være det mest retfærdige princip, idet virksomheder organiserer deres arbejde forskelligt, men bør betale det samme for adgangen til værktøjerne.

Fx kan en virksomhed organisere sit beskrivelsesarbejde via én medarbejder, der laver beskrivelser på fuld tid, mens en anden virksomhed fordeler det samme arbejde på fire medarbejdere.

Værktøjet benyttes i samme omfang og bør derfor koste det samme.

Abonnementsperiode

Abonnementsperioden går fra 1. april til 31. marts.

Hvis man tegner abonnement i perioden mellem 1. april og 31. marts, kan abonnementet betales forholdsmæssigt for den resterende periode under forudsætning af, at man forpligter sig til at beholde abonnementet det kommende år.

Hvis man fx tegner abonnement den 1. oktober, betaler man 50 % frem til den næste 1. april. Derefter betales helårligt abonnement.

Abonnementsbetingelser

– for Aftale og kommunikation, CAD og bygningsmodel, Beskrivelsesværktøjet og Basisbeskrivelser.

Abonnementet knytter sig til en virksomhed, en organisation eller en institution. Abonnementet dækker alle medarbejdere.

Adgang

Adgang til Molios "bips-værktøjer" kan ikke overdrages til tredjemand (fysisk eller juridisk person), medmindre Molios forudgående skriftlige samtykke er indhentet.

Abonnenten har kun ret til at anvende de digitale værktøjer i abonnementsperioden.

Når en medarbejder flytter fra virksomheden, skal virksomheden sikre, at medarbejderen ikke fortsat har adgang til Molios digitale værktøjer.

Ophavsret

Samtlige rettigheder tilkommer alene Molio.

Mekanisk, fotografisk, digital eller anden gengivelse af Molios værktøjer, såvel papirudgaver som de digitale værktøjer eller dele deraf, er ikke tilladt.

Ansvar

Molios værktøjer forudsættes anvendt af personer, der er teknisk sagkyndige på de enkelte områder, og anvendelsen fritager ikke brugerne af værktøjet for deres sædvanlige ansvar. Anvendelsen sker altså helt på brugerens eget ansvar. Hverken Molio eller de fagfolk, der har deltaget i udarbejdelse af Molios værktøjer, kan gøres ansvarlige for anvendelsen af værktøjet i praksis.

Reguleringer

Molio er berettiget til at regulere abonnementsprisen i op- eller nedgående retning.

Prisen for abonnementet afhænger af, hvor mange byggefaglige medarbejdere abonnentvirksomheden har. Hvis antallet af byggefaglige medarbejdere ændres, reguleres abonnementsprisen i den efterfølgende abonnementsperiode. Det påhviler abonnenten at meddele Molio ændringer i antallet af byggefaglige medarbejdere. Molio forbeholder sig ret til at udbede sig dokumentation for opgørelse af antallet af byggefaglige medarbejdere.

Molio forbeholder sig ret til at ændre i abonnementsbestemmelserne.

Opsigelse af abonnement

Opsigelse af abonnement skal ske med mindst 3 måneders varsel senest pr. 31. december. Opsigelse efter den 1. januar får derfor først virkning for det efterfølgende abonnementår. Opsigelse skal ske skriftligt enten per brev eller mail til molio@molio.dk.

Misligholder abonnenten ovenstående vilkår for abonnementet, kan Molio hæve abonnementsaftalen.