Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer

Den lovpligtige uddannelse for arbejdsmiljøkoordinatorer
Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer


Arbejdsmiljøuddannelsen for arbejdsmiljøkoordinatorer klæder dig på til at indarbejde, idriftsætte og videreudvikle arbejdsmiljømæssige forhold på byggepladsen iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse, der beskriver bygherrens forpligtelse til at udpege en koordinator til at sikre initiativer og fokus på sikkerhed og sundhed i bygge- og anlægsarbejder.

Indhold og formål

Uddannelsen er den lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljøkoordinatorer - og kommer derfor rundt i alle de foreskrevne emner.

Det betyder, at du bl.a. får indblik i følgende områder:

 • Arbejdsmiljøbegrebet, aktører, informationssøgning af regler.
 • Systematisk arbejdsmiljøarbejde for arbejdsmiljøkoordinatorer og Arbejdsmiljøgruppen, arbejdsmiljøpolitik, organisering, APV og risikoanalyse, opfølgning og overvågning og samarbejde.
 • Arbejdsmiljøopgaver for de forskellige aktører.
 • APV og risikoanalyse og praktiske værktøjer samt forebyggelse
 • Arbejdsmiljøkoordinatorens roller, pligter og beføjelser under både projekteringen og udførelsen af bygge- og anlægsarbejder.
 • Udbudsmaterialer, indretning af byggeplads, tidsplan, driftsforhold, sikkerhedsmøder.
 • Tilpasset tilsyn på virksomheden og byggepladsen.
 • Kontrol med arbejdsmiljøet og sikkerhedsrundering.

Du kan rekvirere den fulde tidsplan og formålsbeskrivelse hos Molio.

Udbytte

Uddannelsen giver dig det officielle diplom på, at du kan indarbejde, idriftsætte og videreudvikle arbejdsmiljømæssige forhold på byggepladsen iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse.

Bekendtgørelsen beskriver bygherrens forpligtelse til at udpege en koordinator til at sikre initiativer og fokus på sikkerhed og sundhed i bygge- og anlægsarbejder.

Målgruppe og forudsætninger

Uddannelsen som arbejdsmiljøkoordinator er udviklet for medarbejdere, der skal deltage i eller have ansvaret for implementering af arbejdsmiljøledelse omkring bygge- og anlægsprojekter. Den er således målrettet ledere på bygge- og anlægsopgaver, der skal forestå koordinatorfunktionen, og bygherrer der ønsker indsigt i sine forpligtigelser.

Arbejdsmiljøuddannelsen er brancherettet mod arbejdsmiljøkoordinatorer, hvorfor der særligt fokuseres på udvalgte brancher som arkitekter, rådgivere, projekterende, bygherrer og personer der er arbejdsmiljøkoordinatorer.

Opbygning

Uddannelsen afholdes over 4 dage:

 • Dag 1: kl. 9.00 - 19.30
 • Dag 2: kl. 8.00 - 18.30
 • Dag 3: kl. 9.00 - 19.30
 • Dag 4: kl. 8.00 - 15.30

Kurset er med overnatning mellem dag 1 og 2 - og mellem dag 3 og 4 og dette er selvfølgelig inkluderet i prisen.

Undervisningsform

Uddannelsen byder på et effektivt mix af:

 • Cases
 • Oplæg
 • Øvelser
 • Drøftelser
 • Byggepladsbesøg
 • Opgaver - også mellem de to moduler. Den vil kræve en arbejdsindsats på 1-4 timer.

Et mix der gør uddannelsen så praksisnær som muligt og dermed sikrer effektiv indlæring. Uddannelsen afvikles som et "fysisk" kursus; altså på et kursussted. Dette for at sikre den vigtige dialog mellem deltagerne, hvilket kan mangle ved afholdes online.
 

Underviser
Henrik Eggersen
Henrik Eggersen
Direktør og arbejdsmiljø-koordinator
Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS
Vore kursister siger
 • "Virkelig god og engageret undervisning. God afveksling mellem teori og praksis."
   
 • "Henrik var god til at få det meget lovgivningsmæssige kursus til at blive spændende bl.a. ved at inddrage eksempler fra sit eget virke som sikkerhedskoordinator."
   
 • "Byggepladsbesøget var super godt. Jeg mener det er vigtigt at man ser problemerne i praksis. I øvrigt er det godt med et afbræk i den teoretiske undervisning."
   
 • "God afveksling mellem teori - eksempler - cases og gruppearbejde. Rigtigt godt."
Baggrund

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 (Se mere) beskriver bygherrens pligter, herunder at der udpeges en koordinator der kan varetage de sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål under projekteringen og udførelsen af bygge- og anlægsarbejder. 

For at kunne varetage denne opgave skal arbejdsmiljøkoordinatoren bl.a. have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljøkoordinatorer og have arbejdsmiljøindsigt i byggeriets forhold.

Kravene til uddannelse fremgår af arbejdsmiljøloven og af bekendtgørelsen om arbejdsmiljøkoordinatorens arbejdsmiljøuddannelse. Bemærk at, hvis du gennemfører denne uddannelse får du også samtidig den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for Arbejdsmiljøgruppen.
 

Vigtige informationer

Uddannelsen afholdes over 2 x 2 dage og er inkl. overnatning mellem dag 1 og 2 - og mellem dag 3 og 4. Der er middag aftenen dag 1 og dag 3.

Kursusbevis
Du får det officielle diplom, når du har gennemført uddannelsen.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Dag 1
09:00 - 19:30
Program modul 1
 • Velkomst med introduktion og motivation af deltagerne.

 • Formål, indhold og principper for undervisningen.

 • Deltagerne præsenterer sig med forudsætninger og forventninger, herunder arbejdsmiljøkvalifikationer.

 • Gruppearbejde: Hvad er et godt og et dårligt samarbejde og hvad er et godt og et dårligt arbejdsmiljø?

 • Arbejdsmiljøaktører, hvem er jeg og hvem er de andre?

 • Introduktion til Arbejdsmiljøloven og arbejdsmiljøbegrebet samt den nye arbejdsmiljøreform.

 • Lovens hovedområder (Ansvar, rettigheder, pligter, tilsyn, straf osv.), herunder også arbejdsmiljøkoordinatoren.

 • Bekendtgørelser med tilhørende AT-vejledninger m.fl. meddelelser specielt med fokus på bygherrens pligter, projekterendes pligter, indretning af byggeplads samt sikkerhedsorganisationens arbejdsopgaver og opbygning samt reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

 • Sikkerhedsorganisationens pligter og opbygning på byggepladsen og hjemmevirksomheden.

 • Internet-muligheder for informationssøgning.

 • Introduktion til den praktiske opgave.

 • Bygherrens pligter, herunder afgrænsning af sikkerhed i fællesområder, færdiggørelse og ajourføring af PSS, udpegning af arbejdsmiljøkoordinator og medvirke til et godt arbejdsmiljø på byggepladsen.

Dag 2
08:00 - 18:30
Program modul 2
 • Systematisk arbejdsmiljøarbejde ved byggeri og anlægsarbejde herunder også sikkerhedskoordinering i projekterings- og planlægningsfasen og koncept for sikkert byggeri fra projektering til ibrugtagning.

 • Arbejdsmiljøpolitik, arbejdsmiljøstrategier og fastlæggelse af arbejdsmiljømål ved byggeri eller anlægsarbejde.

 • Arbejdsmiljørigtig projektering herunder projekterendes og rådgiveres pligter:

 • Forundersøgelser og tilstandsvurderinger.

 • Risikoanalyse og arbejdsmiljøvurdering af sundhedsskadelige belastninger og identificering af fællesområder og andre vigtige arbejdsmiljøproblemer på byggepladsen.

 • Risikoanalyse løbende under arbejdsmiljørigtig udførelse.

 • Vurdering og løsning af særlige risici og sundhedsskadelige belastninger med forebyggelsesinitiativer.

 • Planlægning og tilrettelæggelse af et byggeri, herunder tidsplanlægning og afgrænsning af sikkerhed i fællesområder og indretning af byggeplads samt logistikstyring.

 • Udarbejdelse af et grundlag for en PSS plan for sikkerhed og sundhed, herunder også byggepladsplan.

 • Foreløbig afgrænsning af sikkerhed i fællesområder.

Arbejdsmiljørigtig udførelse, herunder

 • Projektgennemgangsmøder

 • PSS som et koordineringsværktøj

 • Arbejdsmiljøkoordinatorens pligter og beføjelser, herunder ledelse af sikkerhedsorganisationen på byggepladsen.

 • Opstarts- og sikkerhedsmøder, i den forbindelse gennemgang af, hvordan sikkerhedsmøder afholdes (indkaldelse, notat teknik, referat skrivning og opfølgning).

 • Styring og kontrol, mønsterarbejdsplads, sikkerhedsrundering og kontrolprocedure.

 • Løbende afgrænsning og sikkerhedskoordinering.

 • Byggepladsbesøg med kontrol af arbejdsmiljø, sikkerhedsforanstaltninger, el-installationer og farlige aktiviteter.

 • Brug af entreprenørernes APV i planlægning og sikkerhedskoordinering.

 • Afklaring af praktisk opgave. Deltagerne er selv med til at foreslå indholdet af opgaven, det sker for at sikre at opgaven bliver så virkelighedsnær og relevant for den enkelte deltager som overhovedet muligt

Dag 3
09:00 - 18:30
Program modul 3
 • Fremlægning af de praktiske opgaveløsninger fra deltagerne.

 • Sammenholde opgaveløsningerne med de gældende love og regler.

 • Med udgangspunkt i deltagernes erfaringer på baggrund af den praktiske opgave eller arbejde som arbejdsmiljøkoordinator beskrives nødvendigheden af dialog og samarbejde for derved at kunne fremme samspillet mellem de forskellige aktører på en byggeplads osv.

 • Byggepladsbesøg.

 • Forebyggelse af ulykker og tilløb til uheld, herunder ulykkesanalyse og forslag til forebyggelsesinitiativer og forebyggelsesprincipper, Næsten-ulykken": Beskrivelse af det værktøj der kan anvendes i forbindelse med analyse af ulykker og tilløb til ulykker, f.eks. Opklaring og Forebyggelse fra Arbejdstilsynet. Der vil blive arbejder med hvordan arbejdsmiljøkoordinatoren skal arbejde med analyse af ulykker.

 • Oplæring og instruktion, herunder udarbejdelse af sikkerhedsinstrukser for farlige aktiviteter og metoder til instruktion af Arbejdsmiljøgrupper på byggepladsen.

 • Anvendelse af tekniske hjælpemidler på byggepladser, herunder stilladser, hejs, løfteredskaber, lifte, kraner m.v.

Dag 4
08:00 - 15:30
Program modul 4
 • Praktiske øvelser af opnåede færdigheder. Med udgangspunkt i viden og erfaring tilrettelægges øvelser rettet mod den praktiske sikkerhedskoordinering på byggepladserne, herunder håndtering af problemer med støv, støj, vibrationer, farlige aktiviteter, farlige stoffer og materialer samt eksterne miljøforhold og affald.

 • Holdningsbearbejdning og påvirkninger af adfærd med drøftelser af hvordan arbejdsmiljøkoordinatoren og sikkerhedsgruppen evt. i samarbejde med tillidsrepræsentanten, ledelse eller samarbejdsudvalg kan skride ind overfor de ansatte/ledere der har en mangelfuld holdning til et godt arbejdsmiljø.

 • Vurdering af projektmaterialer og forskellige udbudsformer.

 • Udarbejdelse af mindst 3 programpunkter både kortsigtede som langsigtede for arbejdsmiljøkoordinatoren.

 • Evaluering af uddannelsen samt kursusbevis og afslutning.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.