Miljørådgiver

Håndtering af sundhed, sikkerhed og arbejdsmiljø
Miljørådgiver

Der er stor efterspørgsel på viden inden for håndtering af miljøfarlige stoffer, herunder hvilket ansvar, man har som enten bygherre, projekterede eller udførende. Molio har samlet sine kurser om farlige stoffer under én hat, så du kan blive opdateret på de gældende regler inden for PCB, klorerede paraffiner, bly og tungmetaller, asbest, karlit og skimmelsvamp saneringsmetoder. Kurset omhandler også bortskaffelse og håndtering af affald.

Indhold og formål

Kurset klæder dig på til at navigere i reglerne omkring sikkerhed, sundhed, affald og arbejdsmiljø i forbindelse med nedrivnings- og renoveringssager. Du får grundlæggende viden om de farlige stoffer, du kan møde i et byggeprojekt og anvisninger til, hvordan de skal håndteres, både før, under og efter byggeprojektet. 

Kurset er udviklet i tæt samarbejde med Videntjenesten hos Byggeriets Arbejdsmiljøbus (BAM-BUS). 

Udbytte

Når du har gennemført kurset, har du fået viden om:

 • Miljøundersøgelser, analyser og prøveudtagning
 • Hvornår og hvordan miljøfarlige stoffer findes i bygningsdele
 • PCB, Klorerede paraffiner, bly og tungmetaller, asbest, karlit og skimmelsvamp saneringsmetoder
 • Arbejdsmiljøregler vedrørende miljøfarlige stoffer for relevante aktører, PSS, branchevejledninger m.m.
 • Gældende miljøregler, herunder affaldshåndtering og krav til sortering, genanvendelse m.m.
 • Beskrivelser i udbudsmateriale og miljøtilsyn under miljøsanering.
Målgruppe og forudsætninger

Kurset er velegnet for rådgivere, bygherrer, projekterende, udførende (entreprenører), nedrivningsfirmaer, arbejdsmiljøkoordinatorer og andre, der har behov for viden om identifikation, håndtering og bortskaffelse af farlige stoffer i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Undervisere
Henrik Eggersen
Henrik Eggersen
Direktør og arbejdsmiljø-koordinator
Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS
Niels Salling
Niels Salling
Miljø- og indeklimakonsulent
Hussvamp Laboratoriet ApS
Signe Mehlsen
Signe Mehlsen
Konsulent
Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-bus)
Anke Oberender
Anke Oberender
Centerleder
Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB)
Sanne Holst
Sanne Holst
Miljømedarbejder
Greve Kommune
Vores kursister siger
 • "Praktisk forklaring af hvordan en miljøsanering kan foretages. Lovhenvisninger (vigtigt når man skal argumentere overfor bygherre)."
 • "Udveksling blandt deltagere af de udfordringer man er stødt på ifm. renovering af bygninger, hvor der er konstateret miljø- og sundhedsskadelige stoffer."
 • "Alle emner havde vigtig relevans. Godt og afvekslende bl.a. fordi der blev vekslet mellem flere foredragsholdere. Man skal heller ikke glemme rammerne hvor kurset blev afholdt. Også et cadeau til personalet."
Vigtige informationer

Kurset afholdes over 2 dage og er inkl. overnatning.

Modulet kan med fordel tages som valgfrit tilvalgsmodul på uddannelserne Bygningsfysikuddannelsen, Renoveringsuddannelsen og Bæredygtighedsuddannelsen.

Multiple choice test
På modulet indgår en multiple choice test. Det er valgtfrit at tage prøven.

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet. Hvis du består prøven får du også et prøvebevis. 

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Dag 1
09:00 - 09:30
Registrering - og morgenmad
09:30 - 09:45
Velkomst

Præsentation og indledning
Dagens program

v/ Henrik Eggersen
09:45 - 12:00
Forundersøgelser og dialog med bygherren
 • Undersøgelsesstrategi ved nedrivnings- og renoveringsprojekter
 • Screening – kortlægning
 • Bygherredialog- argumenter og hvorfor er det vigtigt
 • Historik af ejendommen/hvilke bygningsdele og tilhørende bygningsdele er omfattet og deres type og beskaffenhed
 • Undersøgelser - hvornår skal de foretages i processen
 • Hvorfor er grundige undersøgelser vigtige?
 • Økonomi for undersøgelser, priser på analyser og undersøgelser
v/ Niels Salling
09:45 - 12:00
Hvilke miljøfarlige stoffer er der og hvor findes de i bygningsdelene?

Hvordan foretages prøveudtagning og tolkning af analyseresultater?

 • PCB og klorerede paraffiner
 • Bly, tungmetaller
 • Asbest, karlit
 • Skimmelsvamp og andre biologiske agenser
 • Kvalificeret prøveudtagning og analyse. Hvordan skal prøver udtages korrekt og hvor mange?
 • Tolkning af analyseresultater
v/ Niels Salling
09:45 - 12:00
Case 1

Planlægning af undersøgelse på vedlagte cases og tolkning af analyseresultaterne.

Præsentation af undersøgelsesstrategi og tolkning af analyseresultaterne.

v/ Henrik Eggersen, Signe Mehlsen & Niels Salling
12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 13:45
Saneringsmetoder af miljøfarlige stoffer
 • PCB og klorerede paraffiner
 • Bly, tungmetaller
 • Asbest, karlit
 • Skimmelsvamp og andre biologiske agenser
v/ Henrik Eggersen & Niels Salling
13:45 - 14:45
Arbejdsmiljøansvar og pligter I
 • Bygherren, koordineringspligt, undersøgelsespligt

Tidsplanlægning/processen

 • Tilrettelægge miljøkoordineringen
 • Projekterende, miljørådgiver, miljø- og arbejdsmiljørigtig projektering
 • Arbejdsgivere og entreprenører, APV og arbejdsplan for miljøsanering
 • Branchevejledninger BFA-BA, Entreprenørforeningen
 • SBI-anvisninger
 • Sikkerhedsrådgiver.

Plan for sikkerhed og sundhed (PSS), minimum for arbejdsmiljøfarligt arbejde.

v/ Signe Mehlsen
14:45 - 15:00
Pause med kage
15:00 - 17:45
Arbejdsmiljøansvar og pligter II

Miljø- og arbejdsmiljøprocedure for håndtering af miljøfarlige stoffer, herunder miljø- og arbejdsmiljøforanstaltningsniveauer.

Særlige forhold for

 • PCB og klorerede paraffiner
 • Bly, tungmetaller
 • Asbest og karlit
 • Skimmelsvamp og andre biologiske agenser
v/ Henrik Eggersen
15:00 - 17:45
Case 2

Forslag til miljøsaneringsmetoder til projekter i case 1, herunder vurdering af de miljøfarlige stoffers miljø- og arbejdsmiljøpåvirkninger

v/ Henrik Eggersen, Signe Mehlsen & Niels Salling
17:45
Dag 1 slutter
18:30
Middag og socialt samvær
Dag 2
08:00 - 08:30
Opsamling – vigtigste pointer fra Dag 1
v/ Henrik Eggersen
08:30 - 09:30
Udbudsmateriale
 • Beskrivelse af arbejdsprocesser og rækkefølge i udbudsmaterialer (Superbilag)
 • Omfang, enhedspriser, omkostninger miljø og arbejdsmiljøforanstaltninger
 • Totaløkonomi – hvad skal gøres?

Gruppeopgave 1

v/ Henrik Eggersen
09:30 - 10:30
Perspektiv

Håndtering og genanvendelse af affald i fremtiden

v/ Anke Oberender
10:30 - 10:45
Pause
10:45 - 12:00
Affaldshåndtering set fra miljømyndighedens synspunkt
 • Krav til undersøgelses- og kortlægningsrapporter
 • Anmeldelser af affald, typer og mængder
 • Anvisningsvilkår, herunder sortering og genanvendelse, tolkning af grænseværdier hvordan?
 • Nedrivningstilladelse
 • Nye krav i fremtiden, renhedstest, bygningspas, sporbarhed i bortskaffelse og genanvendelse
 • Dokumentationskrav til entreprenørerne
 • Fælder og gode fif omkring fliser, asbest

Særlige forhold for

 • PCB og klorerede paraffiner
 • Bly, tungmetaller
 • Asbest, karlit
v/ Sanne Holst
12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 14:00
Case 3

Hvordan skal affald fra denne bygning håndteres, sorteres og genanvendes?

v/ Sanne Holst
14:00 - 14:45
Arbejdsmiljø- og miljøtilsyn af miljøsanering
 • Håndtering af beboere, hvornår genhusning
 • Kontrol af arbejdsplan
 • Kontrol af miljøsanering effektivitet, rengøring, slutprøver
 • Eksempler på fejl og mangler
 • Kontrol af arbejdsmiljøet
 • Arbejdsmiljøjournal, Hvad skal registreres for fremtidige forhold på tegning, hvad er efterladt af miljøfarlige stoffer.
v/ Henrik Eggersen
14:45 - 15:00
Evaluering
15:00 - 15:15
Pause med kage
15:15 - 16:00
Afsluttende multiple choice test (frivillig)
16:00
Kurset slutter - tak for i dag

Molio forbeholder sig ret til ændringer.

Få pladser tilbage!Overtegnet!
Tid og sted
Pris
Ekskl. moms9.900,00 kr.
Inkl. moms12.375,00 kr.
HUSET Middelfart Molio kursuscenter
Se kursussted