Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen (P)

Arbejdsmiljøkoord. i projekteringsfasen formiddag

Et opdateringskursus for dig der skal forestå arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen. Du får en grundig indføring i reglerne om arbejdsmiljøkoordinering under projektering. Du opdateres på de nyeste regler og værktøjer - med det mål at forebygge uheld og stop af byggepladsen.

 

Indhold

Projekteringsfasen:

 • Gennemgang af bekendtgørelser om pligter for bygherrer og projekterende om indretning af byggepladser
 • Hvordan gennemfører du arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen og arbejdsmiljørigtig projektering?
 • Opdatering på anden ny arbejdsmiljølovgivning inden for bygge og anlæg
 • Værktøjer i projekteringsfasen: Udbuds-PSS og PSS for håndværkerne - få de nye værktøjer præsenteret
 • Hvordan overdrager du til koordinator under udførelsesfasen?
 • Hvordan laver du en arbejdsmiljøjournal til brug for drift og vedligehold og senere renoveringsopgaver

Bemærk det er muligt at deltage i heldagskurset, hvor du opdateres på alt nyt vedr. både projektering og udførelse.
Læs mere om heldagskurset her

Udbytte

Du får en grundig indføring i reglerne om arbejdsmiljøkoordinering under projektering.

Du opdateres på de nyeste regler og værktøjer - med det mål at forebygge uheld og stop af byggepladsen.

Underviser
Henrik Eggersen
Henrik Eggersen
Direktør og arbejdsmiljø-koordinator
Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS
Vores kursister siger
 • "God underviser - plads til at stille spørgsmål - plads til vidensdeling"

Kurset er en del af heldagskurset om arbejdsmiljøkoordinering i både projekterings- og udførelsesfasen. Her siger kursisterne:

 • "Godt kursus med mange gode og relevante emner. God variation af undervisning og pauser. Generelt godt kursusmateriale."
 • "Super godt og Henrik varierede godt imellem ny information, relevante eksempler fra hverdagen, samt inddragelse af kursister."
 • "Mange referencer til konkrete eksempler. Passende etaper og pauser, så det ikke blev for tungt og en lang dag."
 • "Jeg så kurset som en rigtig god vejledning med hensyn til alle de nye tiltag som er kommet i bygge og anlæg."
 • "Super fint kursus."
Målgruppe og forudsætninger

Alle uddannede sikkerhedskoordinatorer samt bygherrer, bygherrerådgivere, projektledere hos projekterende og entreprenører.

Det er IKKE et krav, at man er uddannet som sikkerhedskoordinator forinden, men en fordel.

På kurset leverer vi den viden (og i nogen grad erfaring), du har behov for, hvis du har haft en arbejdsmiljøuddannelse tidligere, men UDEN projekteringsdelen. 

Bemærk: Du skal ikke have en koordinatoruddannelse med projekteringsdelen, men du SKAL have den viden og erfaring der svarer dertil. Har man ikke det, så kan opmærksomme bygherrer fravælge dig.

De der ikke er uddannede arbejdsmiljøkoordinatorer får en nyttig opdatering om reglerne.

Bygherrer og projekterende kan i øvrigt udnytte kurset i deres virke som professionel rådgiver og bygherre til forebyggelse af påbud fra AT, hvis ikke reglerne overholdes.

Baggrund

Pr.  1. januar 2009 har bygherren skulle sikre, at der ved bygge-/anlægsprojekter også udpeges koordinatorer for sikkerhed og sundhed under projekteringen.

Fra 15. februar 2013 blev kravene til koordinering skærpet.

I Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 om bygherrens pligter beskrives det, at bygherren ved ethvert bygge- og anlægsarbejde, hvor to eller flere arbejdsgivere (uagtet antallet af håndværkere, red.) forventes at være på byggepladsen samtidig, skal sikre, at sikkerheden og sundheden koordineres både under projekteringen og under udførelsen af kompetent(e) koordinator(er). Koordineringen skal ske i forbindelse med projektering, undersøgelse og udarbejdelse af byggeprojektet.

Der skal tages hensyn til de generelle principper for forebyggelse på området sikkerhed og sundhed f.eks. i forbindelse med arkitektoniske, tekniske og/eller organisatoriske valg med henblik på at planlægge de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, som skal udføres efter hinanden - og i forbindelse med vurdering af den periode, som skal afsættes til udførelse af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser.

Koordineringen skal nu omfatte, at der afholdes opstartsmøder og gennemføres sikkerhedsrunderinger, ligesom der også skal koordineres i forhold til byggepladsens omgivelser, herunder nærtliggende andre byggepladser. Se i øvrigt om bygherrebekendtgørelsen herunder.

Paragrafferne 

Et udpluk fra Bekendtgørelse om bygherrens pligter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013:

§ 4. Bygherren skal ved ethvert bygge- og anlægsarbejde, hvor to eller flere arbejdsgivere forventes at være til stede på byggepladsen samtidigt, sikre at der udpeges en eller flere personer, som opfylder de i § 5 nævnte kompetencekrav, der skal koordinere for sikkerhed og sundhed under projektering af bygge- og anlægsprojektet og under udførelse af bygge- og anlægsarbejdet.
Stk. 2. Koordinator under udarbejdelsen af bygge- og anlægsprojektet skal udpeges senest, når projekteringen af det med bygherren aftalte bygge- og anlægsprojekt igangsættes.

Stk. 3. Koordinator under udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet skal udpeges senest, når byggepladsen etableres.

§ 6. Bygherren skal sikre, at det er tydeligt for modtageren af koordinatorens anvisninger, hvornår anvisningerne gives som led i den planlægning, afgrænsning og koordinering, som bygherren har ansvaret for efter denne bekendtgørelse.

§ 7. Bygherren skal fastlægge rammerne for de opgaver, som koordinatoren skal udføre efter denne bekendtgørelse.

§ 8. Bygherren skal sikre, at koordinatoren får adgang til alle de oplysninger, der er nødvendige for at kunne udføre koordinatoropgaverne efter denne bekendtgørelse.

§ 9. Hvor bygherren lader flere projekterende udføre et bygge- og anlægsprojekt, skal bygherren medvirke til at sikre, at eventuelle grænseflader imellem de enkelte projektansvarliges forskellige projektdele fastlægges klart og tydeligt.

§ 10. Bygherren skal sørge for, at den eller de koordinatorer, der er udpeget til at koordinere for sikkerhed og sundhed under projektering af bygge- eller anlægsprojektet: Koordinerer, at der i forbindelse med projektering, undersøgelse og udarbejdelse af byggeprojektet tages hensyn til de generelle principper for forebyggelse på området sikkerhed og sundhed, som er angivet i bilag 2 herunder navnlig:

a) I forbindelse med de arkitektoniske, tekniske og/eller organisatoriske valg med henblik på planlægningen af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, som skal udføres samtidigt eller efter hinanden og
b) I forbindelse med vurderingen af den periode, som skal afsættes til udførelse af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser,

§ 11. I forbindelse med koordineringen, herunder udarbejdelsen og ajourføringen af planen for sikkerhed og sundhed, skal bygherren sikre: at eventuelle særlige risici på byggepladsen, herunder i jorden, identificeres, undersøges, vurderes og i nødvendigt omfang imødegås og tydeligt afmærkes, inden arbejdet iværksættes

§ 14. Bygherren skal sørge for, at der sker en fyldestgørende overdragelse af den plan for sikkerhed og sundhed, der er udarbejdet under projektering, til den koordinator, der skal koordinere under udførelse af bygge- og anlægsarbejdet.
Stk. 2. Hvis der foretages ændringer i projekteringen, som har betydning for planlægning og koordinering af byggepladsen, efter at planen for sikkerhed og sundhed er overdraget, skal bygherren sørge for, at disse ændringer videregives til den koordinator, der koordinerer under udførelse af bygge- og anlægsarbejdet.

§ 22. Bygherren skal medvirke til, at arbejdsgiveren kan udføre bygge- og anlægsarbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Vigtige informationer

Rabat
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Kursusbevis
Du får et kursusbevis når kurset er afsluttet.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Dag 1
09:00 - 12:00
Programpunkter

Projekteringsfasen:

 • Gennemgang af bekendtgørelser om pligter for bygherrer og projekterende om indretning af byggepladser

 • Hvordan gennemfører du arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen og arbejdsmiljørigtig projektering?

 • Opdatering på anden ny arbejdsmiljølovgivning inden for bygge og anlæg

 • Værktøjer i projekteringsfasen: Udbuds-PSS og PSS for håndværkerne - få de nye værktøjer præsenteret

 • Hvordan overdrager du til koordinator under udførelsesfasen?

 • Hvordan laver du en arbejdsmiljøjournal til brug for drift og vedligehold og senere renoveringsopgaver

Molio forbeholder sig ret til ændringer.