Lederuddannelsen for Byggeriet

Personligt lederskab og effektiv kommunikation
Lederuddannelse for byggeriet


Molio introducerer nu Lederuddannelsen for Byggeriet, som er udviklet i samarbejde med Incento. Det særlige ved lederuddannelsen er, at den tager sit udgangspunkt i byggeriet og de specifikke omstændigheder og udfordringer, der knytter sig hertil. Er du leder i byggeriet er det derfor den helt rigtige uddannelse for dig.

Uanset din lederrolle i byggebranchen skal du mestre det at navigere og lede i en dynamisk branche, hvor foranderlighed er et vilkår, og det personlige lederskab derfor bliver stadigt vigtigere. På uddannelsen arbejder du med din personlige ledelse og kommunikation, og du træner og udvikler konkrete værktøjer inden for bl.a. teamudvikling, procesledelse og tværfaglig ledelse, alt sammen med byggeriet som omdrejningspunkt. 
 

Byggeriet er under forandring

Molios Lederuddannelse tager sit udgangspunkt i byggeriet og de særlige omstændigheder, der knytter sig hertil. Byggeriet er under forandring, og der er ved at ske et kultur- og paradigmeskifte inden for byggerets processer. Som leder er det vigtigt at være klædt på til denne omstilling, hvor du ikke længere kan ”gøre som du plejer”.

Der er skabt nye samarbejdsformer og nye kommunikationsprocesser, hvor vi i langt højere grad skal arbejde på tværs af faggrænser. De nye digitale værktøjer og deraf afledte nye processer har opbrudt de strukturer, vi kender til, med fast definerede opgaver for arkitekten, ingeniøren og de udførende.

Som leder skal du kunne få dine teams til at præstere optimalt, til at være klar til forandring, hele tiden at kunne flytte sig. Du skal også kunne motivere forskellige medarbejdere, både de ældre, der føler at de mister fodfæste og den yngre generation. Det kræver effektive ledelsesværktøjer at håndtere.

Det er nødvendigt at være klædt på til at forstå den nye verden og kulturskiftet for at kunne overleve som virksomhed og beholde markedspositionen. Ellers vil andre aktører tage over, som har forstået den nye virkelighed og de muligheder, den bringer med sig.

For dig som er leder i byggeriet er omstillingen en kæmpe udfordring at håndtere. Men med den rette indsigt og de fornødne ledelsesredskaber giver skiftet også et stort forretningspotentiale. Med Molios Lederuddannelse for Byggeriet bliver du klædt på til de nye udfordringer, så du kan vækste både personligt og fagligt.

Formål og indhold

Uddannelsen styrker dine kompetencer på centrale områder inden for ledelse i byggeriet, med hovedvægt på det personlige lederskab.

Du får værktøjer til at:

 • Håndtere konkrete ledelsesudfordringer i byggebranchen
 • Organisere et team
 • Lede relationer
 • Skabe motivation hos andre
 • Sikre effektiv kommunikation
 • Navigere i foranderlige omgivelser mv.

Du får desuden:

 • Indsigt i styrker og svagheder som person og leder, og hvordan de påvirker ledelsesstilen og anvendes konstruktivt
 • Forståelse for kommunikationens betydning og hvordan den anvendes kompetent i ledelsen
 • Evner til at involvere (og uddelegere)
 • Forståelse for andre aktørers motivation og handlemønstre i byggeprojekter
 • Et stærkt fundament at stå på i lederrollen, bl.a. i forhold til teamledelse og tværfagligt samarbejde
 • Effektive værktøjer til at lede i både dynamik og foranderlighed – og samtidig skabe mening for andre i forandringsprocessen og fastholde processen, til I er helt i mål
 • Et unikt sparringsnetværk med ligesindede ledere fra byggeriet.

Dette er discipliner som er nødvendige at mestre, hvis du skal blive en endnu dygtigere leder. Du bliver således klædt på til at udøve personlig og professionel ledelse af dig selv, dit team og et bredt felt af interessenter i byggeriet.

Udbytte

På uddannelsen arbejder du med dine personlige styrker og svagheder, og hvordan disse bringes i spil i dit lederskab. Du lærer at udvikle og lede teams og tilegner dig kommunikationsværktøjer, som støtter dig i at praktisere en involverende og delegerende ledelsesstil. Endelig arbejder du med dilemmaer og værktøjer til at lede tværgående samarbejde mellem forskellige aktører og fagligheder, og får indsigt i konkrete tilgange til at lede mennesker i forandringer.

Du kommer således til at stå stærkere i dit personlige lederskab, idet du får konkrete redskaber fra centrale ledelsesdiscipliner, som er afgørende for at sikre effektivitet og kvalitet i din daglige ledelsespraksis. Hele vejen igennem uddannelsen kobler vi den nye viden op på byggeriets særlige udfordringer og din egen praksis.

Efter uddannelsen har du fået:

 • Viden om, hvordan du leder både op og ned i organisationen, så hele virksomheden arbejder mod samme mål i en fælles forståelse for succeser og udfordringer i processen
 • Redskaber og indsigt til at kunne lede en proces, et byggeri, et projekt, som består af mange aktører med vidt forskellige tilgange og interesser i samarbejdet
 • En stor udvikling, både personligt og fagligt.
Målgruppe og forudsætninger

Uddannelsen er målrettet erfarne ledere fra alle fagområder i byggeriet, både med og uden formelt personaleansvar, og som ønsker at styrke sit personlige lederskab og opnå viden og værktøjer inden for centrale ledelsesdiscipliner.  Det er fx virksomhedsledere, tegnestueledere, projekteringsledere og byggeledere.

Uddannelsen er for ledere fra både små og større virksomheder, som er ansvarlige for byggeri under projektering og/eller udførelse, d.v.s. typisk ledere fra rådgiver- og entreprenørbranchen.

Den ideelle deltager har 5 – 10 års professionel erfaring fra byggebranchen og ønsker at udvikle og styrke sin lederrolle for dermed at opnå endnu mere succes og effektivitet i sit daglige arbejde.

Det forudsættes, at deltagerne har viljen til at arbejde med sine styrker og svagheder som leder med udgangspunkt i person- og lederprofilen fra People Tools, som tages forud for uddannelsen. Den er desuden en naturlig overbygning til Byggeriets Projektlederuddannelse, dog er det ikke et krav for at deltage, at man har gennemført denne.

Opbygning

Lederuddannelsen bygges op af 5 moduler af 2 dage.

Eksamen skræddersys til lederuddannelsen med fokus på arbejdet med konkrete cases fra byggebranchen.

Hvert modul afholdes som internat i HUSET i Middelfart. Mellem modulerne skal du afsætte tid til webinarer, som har til hensigt at uddybe eller perspektivere indholdet på modulerne, samt give plads til faglig sparring fra andre deltagere samt underviserne selv.

Datoer 2020

Modul 1 
19.05.2020: 9.30-21.00
20.05.2020: 8.30-15.30

Webinar 1
10.06.2020: 10:00-11:00

Modul 2
24.06.2020: 9.30-21.00
25.06.2020: 8.30-15.30

Webinar 2
04.09.2020: 10.00-11.00

Modul 3
08.09.2020: 9.30-21.00
09.09.2020: 8.30-15.30

Webinar 3
02.10.2020: 10:00-11:00

Modul 4
20.10.2020: 9.30-21.00
21.10.2020: 8.30-15.30

Webinar 4
04.11.2020: 10.00-11.00

Modul 5
16.11.2020: 9.30-21.00
17.11.2020: 8.30-15.30

Webinar 5
02.12.2020: 10.00-11.00

Eksamen
16.12.2020: 8.00-17.00

Undervisere
Jais Sørensen
Jais Sørensen
Adm. direktør og stifter
INCENTO A/S
Kristian Stenild
Kristian Stenild
BIM konsulent og arkitekt
CADit
Tore Østergaard
Tore Østergaard
Partner
INCENTO A/S
Lars Blaaberg
Lars Blaaberg
Direktør og partner
V2C
Jacob Christoffer Pedersen
Jacob Christoffer Pedersen
Direktør for konsulentydelser, Partner
INCENTO A/S
Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og cases, idet vi lægger vægt på at give dig de nødvendige redskaber til at omsætte viden i praksis. Du kan således forvente:

 • Teoretiske indlæg med diskussioner i grupper og opfølgning i plenum
 • Gruppearbejde med konkrete cases fra din egen hverdag og byggebranchen generelt
 • Oplæg fra gæsteundervisere med stor erfaring fra byggebranchen
 • At arbejde med personprofiler med fokus på selvindsigt og ejerskab i udviklingen af din lederrolle
 • Webinarer mellem hvert undervisningsmodul med fokus på perspektivering af det faglige indhold.

Mellem modulerne kører vi live webinarer som samler op på læringen og giver mulighed for refleksion og forberedelse til næste modul.

Eksamen

På hvert internat er der afsat tid til, at du/din studiegruppe skriver 1-2 sider om det valgte tema med en kort redegørelse for teorien, refleksioner over temaet samt hvilke spørgsmål, det gennemgående tema stiller til din/jeres egen praksis. Siderne samles i en portfoliomappe, som afleveres forud for den mundtlige eksamen.

Eksamen er mundtlig og har en varighed på 30 minutter. Du eksamineres i 3- 4 temaer fra portfolioen. Eksamen bedømmes af underviser og censor ud fra kriterierne bestået/ikke bestået og med mundtlig feedback til den enkelte deltager.

Vigtige informationer

Eksamensbevis
Efter endt og bestået uddannelse modtager du et eksamensbevis, forudsat at du har deltaget i mindst 80 % af undervisningen. 

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

 • Der skal medbringes PC eller tablet
 • Du skal afsætte tid til forberedelse mellem modulerne
 • Hvert modul afholdes i HUSET Middelfart og er inkl. overnatning.
Modul 1, Dag 1
09:00 - 09:30
Registrering - og morgenmad
09:30 - 10:00
Velkomst og introduktion
10:00 - 12:00
Min rolle som leder

• Hvad er ledelse - og hvad vil det sige at lede andre
• Hvilke ledelsesformer kan jeg bruge?
• Mig og min ledelse, hvor står jeg?

12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 14:30
Ledelsesrollen i udvikling

• Hvad motiverer og skaber topperformance og empowerment?
• Hvordan skabes det rette jobdesign for alle?

14:30 - 15:45
De forskellige ledelsestilgange

• Situationsbestemt ledelse er afgørende
• Fra administrator til leder

15:45 - 16:30
Mine fokuspunkter i min ledelse (individuel plan)
16:30 - 18:00
Introduktion til aftenaktivitet
18:00 - 19:30
Middag
19:30 - 21:00
Aftenaktivitet
Modul 2, Dag 2
07:30 - 08:30
Morgenmad
08:30 - 09:00
Opsamling på dag 1
09:00 - 10:00
Hvilke elementer og adfærd indgår i skabelsen af de bedste arbejdspladser

• Hvad kræver det af dig?

10:00 - 12:00
Ledelsesrollen i byggeriet
12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 15:00
Casearbejde

• Gruppearbejde om konkrete cases og dilemmaer
• Individuel sparring med konsulenter

15:00 - 15:30
Opsamling og din personlige udviklingsplan

Opsamling på modul 1 samt udarbejdelse af lærings- og træningsplaner

15:30
Modul 1 slutter
Webinar 1
10:00 - 11:00
Undervisning (online)
Modul 2, Dag 1
09:00 - 09:30
Registrering - og morgenmad
09:30 - 10:00
Velkomst og siden sidst
10:00 - 11:00
Det personlige lederskab

• Oplæg og erfaringsudveksling om forskellige ledelsesroller i byggeriet
• Hvad er personligt lederskab – oplæg og debat
• Betydningen af det personlige lederskab i byggebranchen – hvilken forskel gør det?

11:00 - 12:00
Din personprofil

• Indledende dialog om PeopleTools-profilen og deltagernes profiler
• Værdier og præferencer som drivkraft i ledelse – hvordan påvirkes din ledelsesstil?

12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 15:00
Din ledelsesstil

• Hvordan integrerer den enkelte leder sine personlige værdier og præferencer i egen ledelsesstil?

15:00 - 16:30
Kommunikation og relationer

• Min profil ift. kommunikation og samarbejde med andre profiltyper

16:30 - 18:00
Introduktion til aftenaktivitet
18:00 - 19:30
Middag
19:30 - 21:00
Aftenaktivitet
Modul 2, Dag 2
07:30 - 08:30
Morgenmad
08:30 - 09:00
Opsamling på dag 3
09:00 - 10:30
Involverende kommunikation

• Kommunikationens skjulte effekt - få øje for mønstre og motiver i den daglige kommunikation
• Lær at forstå din kommuni-kationsstil og bruge den effektivt

10:30 - 12:00
Kommunikation i praksis

• Træning i troværdig, personlig kommunikation
• Forebyg misforståelser gennem nysgerrig og anerkendende kommunikation

12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 15:00
Casearbejde

• Diskussion og øvelser ift. hvordan de kommunikative værktøjer anvendes i konkrete situationer fra deltagernes egen hverdag

15:00 - 15:30
Opsamling og din personlige udviklingsplan

Opsamling på modul 2 samt udarbejdelse af lærings- og træningsplaner

15:30
Modul 2 slutter
Webinar 2
10:00 - 11:00
Undervisning (online)
Modul 3, Dag 1
09:00 - 09:30
Registrering - og morgenmad
09:30 - 10:00
Velkomst og siden sidst
10:00 - 11:00
Teamet som enhed

• Indføring i hvordan teams dannes og udvikles
• Hvorfor er teamsamarbejde nøglen til bedre resultater?

11:00 - 12:00
Ledelsesrollen i teams

• Formel vs. uformel ledelse - teamlederrollen i byggeriet
• Distribueret ledelse i praksis - dilemmaer og muligheder

12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 14:30
Kommunikation i teams

• Sådan bruges personlig kommunikation som coachende og involverende redskab
• Konfliktforebyggende kommunikation
• Praktiske øvelser i teamkommunikation

14:30 - 15:30
Casearbejde

• Diskussion og øvelser ift. hvordan de kommunikative værktøjer kan anvendes i konkrete situationer fra deltagernes egen hverdag

15:30 - 16:30
Ledelse i krise og konflikter
16:30 - 18:00
Introduktion til aftenaktivitet
18:00 - 19:30
Middag
19:30 - 21:00
Aftenaktivitet
Modul 3, Dag 2
07:30 - 08:30
Morgenmad
08:30 - 09:00
Opsamling på dag 5
09:00 - 10:00
Teamets udvikling i praksis

• Værktøjer og metoder til facili-tering af udvikling i teams
• Lær at bringe teamets styrker og præferencer i spil, så alle kan tage ejerskab for at nå fælles mål

10:00 - 12:00
Ledelse af teams i byggeriet
12:00 - 13:00
Frokost
15:00 - 15:30
Opsamling og din personlige udviklingsplan

• Opsamling på modul 3 samt udarbejdelse af lærings- og træningsplaner

15:30
Modul 3 slutter
Webinar 3
10:00 - 11:00
Undervisning (online)
Modul 4, Dag 1
09:00 - 09:30
Registrering - og morgenmad
09:30 - 10:00
Velkomst og siden sidst
10:00 - 11:00
Tværfaglighed i teori og praksis

• Hvorfor bliver tværfagligt samarbejde stadigt vigtigere?
• Fordele, ulemper og dilemmaer ved tværfaglig ledelse

11:00 - 12:00
Tværgående arbejde i byggeriet

• Hvilken betydning har tværfagligt samarbejde i byggebranchen i dag?
• Ledelsesroller og -discipliner i tværgående samarbejde
• Erfaringsudvikling og sparring deltagerne imellem

12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 15:30
Oplæg v. gæsteunderviser
15:30 - 16:30
Casearbejde

Gruppearbejde om konkrete cases og dilemmaer

16:30 - 18:00
Introduktion til aftenaktivitet
18:00 - 19:30
Middag
19:30 - 21:00
Aftenaktivitet
Modul 4, Dag 2
07:30 - 08:30
Morgenmad
08:30 - 09:00
Opsamling på Dag 7
09:00 - 10:00
Lederen som facilitator

• Karakteristika, styrker og udfordringer i rollen som facilitator

10:00 - 12:00
Facilitering i praksis

• Design af effektive og udbytterige processer
• Lær at lede og navigere i tværgående samarbejdsprocesser med forskellige grænseflader og mange interessenter
• Træning i konkrete værktøjer til procesledelse og facilitering af tværfagligt samarbejde

12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 14:00
Optimering af tværgående samarbejde

• Nyt perspektiv på Lean, der sikrer hurtigere gennemløb af processer og styr på ressourceforbruget
• Lær at udnytte projektdeltageres erfaring og sæt kimen til en stærkere forbedringskultur

14:00 - 15:00
Casearbejde

Gruppearbejde om konkrete cases og dilemmaer

15:00 - 15:30
Opsamling og din personlige udviklingsplan

Opsamling på modul 4 samt udarbejdelse af lærings- og træningsplaner

15:30
Modul 4 slutter
Webinar 4
10:00 - 11:00
Undervisning (online)
Modul 5, Dag 1
09:00 - 09:30
Registrering - og morgenmad
09:30 - 10:00
Velkomst og siden sidst
10:00 - 11:00
Forandringsledelse og typer af forandringer

• Hvordan forskellige typer af forandring afgør valget af strategi
• Forskellige tilgange til forandringer

11:00 - 12:00
Mennesket i forandringer

• Modstand mod forandringer
• Processer til imødegåelse af modstand

12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 14:00
Casearbejde

• Gruppearbejde om konkrete cases og dilemmaer

14:00 - 16:30
Uforudsigelighed i forandringer v/ gæsteunderviser Jacob Chrisfoffer Pedersen

• Dynamisk kompleksitet – hvad og hvorfor
• Hvad betyder den for forandringens natur og for dine handlemuligheder?
• Når udgangspunktet er vigtigere end slutmålet
• Resultatskabelsen opstår – men ikke ud af det blå: Den eksperimenterende tilgang

16:30 - 18:00
Introduktion til aftenaktivitet
18:00 - 19:30
Middag
19:30 - 21:00
Aftenaktivitet
Modul 5, Dag 2
07:30 - 08:30
Morgenmad
08:30 - 09:00
Opsamling på dag 9
09:00 - 10:30
Forandringskommunikation

• Skab mening i forandringer – tre små greb, der hjælper dig og jer på vej
• Kend dine interessenter – den løbende dialog

10:30 - 12:00
Når det handler om adfærd

• Adfærdspsykologi – myten om homos economicus
• Nudging som forandringsmetode

12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 14:30
Casearbejde

• Gruppearbejde om konkrete cases og dilemmaer
• Individuel sparring med konsulenter

14:30 - 15:30
Refleksion

Hvilke læringspointer og handlemuligheder tager du med fra uddannelsen?

Opsamling og din personlige udviklingsplan
Opsamling på modul 5 samt udarbejdelse af lærings- og træningsplaner

15:30
Modul 5 slutter
Webinar 5
10:00 - 11:00
Undervisning (online)
Eksamen
08:00 - 17:00
Eksamen

Molio forbeholder sig ret til ændringer.