Certificeret Miljørådgiver

Arbejdsmiljøhåndtering af farlige stoffer
Miljørådgiver

Der er stor efterspørgsel på viden inden for håndtering af miljøfarlige stoffer, herunder hvilket ansvar, du har som enten bygherre, projekterende eller udførende. Vi har samlet vores kurser om farlige stoffer under én hat, så du kan blive opdateret på de gældende regler inden for PCB, klorerede paraffiner, bly og tungmetaller, asbest, karlit og skimmelsvamp saneringsmetoder. Kurset omhandler også bortskaffelse og håndtering af affald.

Indhold og formål

Kurset klæder dig på til at navigere i reglerne omkring sikkerhed, sundhed, affald og miljø i forbindelse med miljøsanering ved nedrivnings- og renoveringsprojekter. Du får grundlæggende viden om de farlige stoffer, du kan møde i et byggeprojekt og anvisninger til, hvordan de skal håndteres, både før, under og efter byggeprojektet.  

Du får:

 • Læring om miljøundersøgelser, analyser og prøveudtagning
 • Læring om hvornår og hvordan miljøproblematiske stoffer findes i bygningsdele
 • Læring om PCB, Klorerede paraffiner, bly og tungmetaller, asbest, karlit og skimmelsvamp-saneringsmetoder
 • Læring om arbejdsmiljøregler vedrørende miljøproblematiske stoffer for relevante aktører, PSS, branchevejledninger m.m.
 • Læring om de gældende miljøregler, herunder affaldshåndtering og krav til sortering, genanvendelse m.m.
 • Læring omkring beskrivelser i udbudsmateriale og miljøtilsyn under miljøsanering.

Kurset er udviklet i tæt samarbejde med Videntjenesten hos Byggeriets Arbejdsmiljøbus (BAM-BUS). 

Udbytte

Når du har gennemført kurset, har du fået viden og kendskab til alle miljø- og arbejdsmiljøfaglige forhold  vedrørende håndtering og sanering af miljøproblematiske stoffer.

Du har desuden lært at håndtere alle facetter omkring miljøproblematiske stoffer, både arbejdsmiljø- og miljøforhold.

Målgruppe og forudsætninger

Kurset er velegnet for rådgivere, bygherrer, projekterende, udførende (entreprenører), nedrivningsfirmaer og andre, der har behov for viden om identifikation, håndtering og bortskaffelse af farlige stoffer i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Kurset er også meget velegnet for arbejdsmiljøkoordinatorer.

Modulet indgår som tilvalgsmodul på uddannelserne Bygningsfysikuddannelsen, Renoveringsuddannelsen og Bæredygtighedsuddannelsen.

Undervisere
Henrik Eggersen
Henrik Eggersen
Direktør og arbejdsmiljø-koordinator
Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS
Niels Salling
Niels Salling
Miljø- og indeklimakonsulent
Hussvamp Laboratoriet ApS
Signe Mehlsen
Signe Mehlsen
Konsulent
Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-bus)
Sanne Holst
Sanne Holst
Miljømedarbejder
Greve Kommune
Anke Oberender
Anke Oberender
Centerleder
Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB)
Vores kursister siger
 • "Rigtige gode dialoger og relevante aktører som underviser."
   
 • "Praktisk forklaring af hvordan en miljøsanering kan foretages. Lovhenvisninger (vigtigt når man skal argumentere overfor bygherre)."
   
 • "Udveksling blandt deltagere af de udfordringer man er stødt på ifm. renovering af bygninger, hvor der er konstateret miljø- og sundhedsskadelige stoffer."
   
 • "Alle emner havde vigtig relevans. Godt og afvekslende bl.a. fordi der blev vekslet mellem flere foredragsholdere. Man skal heller ikke glemme rammerne hvor kurset blev afholdt. Også et cadeau til personalet."
Vigtige informationer

Kurset afholdes over 2 dage og er inkl. overnatning.

Modulet kan med fordel tages som valgfrit tilvalgsmodul på uddannelserne Bygningsfysikuddannelsen, Renoveringsuddannelsen og Bæredygtighedsuddannelsen.

Multiple choice test
På modulet indgår en multiple choice test. Det er valgtfrit at tage prøven.

Kursusbevis
Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset. Hvis du består prøven får du også et prøvebevis samt et certifikat.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Dag 1
08:30 - 09:00
Registrering - og morgenmad
09:00 - 09:15
Velkomst

Præsentation og indledning og indledende øvelse
Dagens program

v/ Henrik Eggersen
09:15 - 10:00
Forundersøgelser og dialog med bygherren
 • Hvorfor og hvornår foretage miljøundersøgelser.
 • Bygherredialog- argumenter og hvorfor er det vigtigt?
  Byggesagens karakteristika og processen.
 • Hvad er skal der undersøges for?
 • ”Miljøproblematiske stoffer”
 • Økonomi for undersøgelser, priser på analyser og undersøgelser.
v/ Niels Salling
10:00 - 11:00
Hvilke miljøproblematiske stoffer og hvor findes de i bygningsdelene og prøveudtag-ning og tolkning af analyseresultater?
 • Hvor finder vi stofferne i bygningsmassen?
 • Er der andet som forundersøgelsen bør omfatte.
 • Planlægning af den gode miljøundersøgelse.
 • Prøveudtagningsmetodik.
 • Analysemetoder.
 • Vurdering og konklusion af resultater.
 • PCB og klorerede paraffiner.
 • Bly, tungmetaller.
 • Asbest, ”karlit”.
 • Skimmelsvamp og andre biologiske agenser.
v/ Niels Salling
11:00 - 11:15
Pause
11:15 - 12:00
Case 1

Planlægning af undersøgelse på vedlagte cases og tolkning af analyseresultaterne.

Præsentation af undersøgelsesstrategi og tolkning af analyseresultaterne.

v/ Niels Salling & Henrik Eggersen
12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 13:45
Saneringsmetoder af miljøproblematisk stoffer
 • Beskrivelse af miljøsaneringsmetoder med nødvendige praktiske miljø- og sikkerhedsforanstaltninger.
 • Særlige forhold, undertryk, afskærmning, rengøring m.v., værnemidler
 • Cases fra renovering- og nedrivning.
 • PCB og klorerede paraffiner.
 • Bly, tungmetaller.
 • Asbest, ”karlit”.
 • Skimmelsvamp og andre biologiske agenser.
v/ Henrik Eggersen
13:45 - 15:00
Arbejdsmiljøansvar og pligter I

Arbejdsmiljøansvar og pligter for I

 • Bygherren, koordineringspligt, undersøgelsespligt.

Tidsplanlægning/processen

 • Byggeriets Arbejdsmiljøbus og initiativer.
 • Byggeriets aktører og organisering samt miljørådgivers ansvar som projekterende
 • Lovgrundlaget
 • Særligt farligt arbejder
 • Koordineringsansvar og tilrettelæggelse af arbejdsmiljøkoordineringen og PSS
 • Projekterende, miljørådgiver, miljø- og arbejdsmiljørigtig projektering.
 • Arbejdsgivere og entreprenører, APV og arbejdsplan for miljøsanering.
 • Relevante vejledninger, Branchevejledninger BFA-BA, AT, asbestforeningen.

Plan for sikkerhed og sundhed (PSS), minimum for arbejdsmiljøfarligt arbejde.

v/ Signe Mehlsen
15:00 - 15:15
Pause med kage
15:15 - 17:45
Arbejdsmiljøansvar og pligter II

Miljø- og arbejdsmiljøprocedure for håndtering af miljøproblematiske stoffer, herunder miljø- og arbejdsmiljøforanstaltningsniveauer.

Særlige forhold for

 • PCB og klorerede paraffiner.
 • Bly, tungmetaller.
 • Asbest og ”karlit”.
 • Skimmelsvamp og andre biologiske agenser.
 • Sikkerhedsrådgiver.
 • SBI-anvisninger.
v/ Henrik Eggersen
15:15 - 17:45
Case 2

Forslag til miljøsaneringsmetoder til projekter i case 1, herunder vurdering af de miljøproblematiske stoffers miljø- og arbejdsmiljøpåvirkninger.

v/ Signe Mehlsen & Henrik Eggersen
17:45
Dag 1 slutter
18:30
Middag og socialt samvær
Dag 2
08:00 - 08:30
Opsamling – vigtigste pointer fra Dag 1
v/ Henrik Eggersen
08:30 - 09:30
Udbudsmateriale
 • Beskrivelse af arbejdsprocesser og rækkefølge i udbudsmaterialer (Superbilag)
 • Omfang, enhedspriser, omkostninger miljø og arbejdsmiljøforanstaltninger
 • Totaløkonomi – hvad skal gøres?

Gruppeopgave 1

v/ Henrik Eggersen
09:30 - 10:30
Perspektiv

Håndtering og genanvendelse af affald i fremtiden

 • Politiske dagsorden
 • Strategier indenfor bygge- og anlægsbranchen
 • Byggebranchen og den cirkulære økonomi
 • Regler for bygge- og anlægsaffald og værktøjer
 • Kort om VCØB
 • Nye bekendtgørelser, vejledninger /rapporter.
v/ Anke Oberender
10:30 - 10:45
Pause
10:45 - 12:00
Affaldshåndtering set fra miljømyndigheden
 • Hvornår kan man begynde kortlægning og anmelde.?
 • Krav til undersøgelses- og kortlægningsrapporter. Eksempel på en god kortlægning.
 • Anmeldelser af affald, typer og mængder
 • Anvisningsvilkår, herunder sortering og genanvendelse, tolkning af grænseværdier hvordan?
 • Nedrivningstilladelse.
 • Nye krav i fremtiden, renhedstest, bygningspas, sporbarhed i bortskaffelse og genanvendelse.
 • Dokumentationskrav til entreprenørerne

Særlige forhold for

 • PCB og klorerede paraffiner
 • Bly, tungmetaller
 • Asbest, karlit
v/ Sanne Holst
12:00 - 13:00
Frokost
13:00 - 14:00
Case 3

Hvordan skal affald fra denne bygning anmeldes, håndteres, sorteres og genanvendes?

v/ Sanne Holst
14:00 - 14:45
Arbejdsmiljø- og miljøtilsyn af miljøsanering
 • Håndtering af beboere, hvornår genhusning
 • Kontrol af arbejdsplan
 • Kontrol af miljøsanering effektivitet, rengøring, slutprøver
 • Eksempler på fejl og mangler
 • Kontrol af arbejdsmiljøet
 • Arbejdsmiljøjournal, Hvad skal registreres for fremtidige forhold på tegning, hvad er efterladt af miljøfarlige stoffer.
v/ Henrik Eggersen
14:45 - 15:00
Evaluering
15:00 - 15:15
Pause med kage
15:15 - 16:00
Afsluttende multiple choice test (frivillig)
16:00
Kurset slutter - tak for i dag

Molio forbeholder sig ret til ændringer.