Bygherre Henrik Christoffersen har valgt at efteruddanne i arbejdsmiljø sig for at få sin viden up-to-date | Molio

Større fokus på arbejdsmiljø som bygherre

Bygherrer har pligt til at udpege en arbejdsmiljøkoordinator, der kan varetage de sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål under projekteringen og udførelsen af bygge- og anlægsarbejder af en vis størrelse. Bygherre Henrik Christoffersen har valgt at efteruddanne sig for at få sin viden helt up-to-date.

For at kunne varetage opgaverne som arbejdsmiljøkoordinator, skal denne bl.a. have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljøkoordinatorer – en uddannelse som Molio har udbudt med flotte evalueringer gennem mange år.

Mange hundrede har fulgt uddannelsen for at blive arbejdsmiljøkoordinatorer. Herunder også en række bygherrer, der selv tager uddannelsen.

Diplomingeniør Henrik Christoffersen er bygherre i Odense Kommune, og han har gennemført uddannelsen. For Henrik Christoffersen var beviset på kompetencerne vigtigt, men det var mindst lige så vigtigt, at han havde indsigt i arbejdsmiljøet på lige fod med rådgiverne, entreprenørerne og koordinatorerne.

- Jeg forventes at vide det samme som min arbejdsmiljøkoordinator, så jeg kan følge op på og spørge ind til løsninger og beslutninger. Jeg skal og vil have større fokus på arbejdsmiljø som bygherre, siger Henrik Christoffersen.

Henrik Christoffersen så en mulighed i, at han også tilegnede sig arbejdsmiljøindsigt i byggeriets forhold, samt opbyggede kompetencer til at indføre, vedligeholde og udvikle arbejdet om sikkerhed og sundhed inden for projekteringsarbejder og under udførelse af bygge- og anlægsarbejder.

Hvilke udfordringer havde du i det daglige før uddannelsen, og hvilke værktøjer har ændret på det?

- Jeg havde svagt kendskab til mine pligter som bygherre og overlod altid disse pligter til min rådgiver eller entreprenør uden egentlig at kende konsekvenserne heraf.

- Efter uddannelsen har jeg fået større kendskab til, hvornår mine pligter som bygherre træder i kraft, og i hvilken grad jeg skal være opmærksom på arbejdsmiljømæssige problemstillinger. Ved at bruge en tjekliste for risikoanalysen på arbejdsmiljøet kan jeg hurtigt skabe et overblik, som jeg kan adressere til min arbejdsmiljøkoordinator.

- Mit fokus på arbejdsmiljøet i anlægsfasen er blevet mere fokuseret. Med kontrol-nedslagspunkter kan jeg bedre forstå de løsninger der anvendes, eller foreslå alternativer til de løsninger jeg ikke finder tilstrækkelige. De fleste entreprenører accepterer løsninger, der forbedrer arbejdsmiljøet. Jeg har endnu ikke oplevet det modsatte.

Kan du pege på konkrete eksempler i dit arbejde, hvor du har kunne drage nytte af de nye kompetencer?

- Normalt har jeg altid spurgt ind til humøret, og hvordan sikkerheden opleves for dem, der arbejder på vejen, men det er typisk i byggefasen. I dag stiller jeg større krav til rådgiver og udfordrer dem allerede i projekteringsfasen både inden for det materialevalg, der følger af kommunens almindeligt foretrukne produkttyper. Jeg stiller også krav til udførelsesmetoden, som kan have konsekvenser for de omkringliggende naboer og trafikanter. Det gør også min rådgiver mere skarp.

- Vores driftsafdeling foretrækker fx faste fuger udført med et epoxymateriale, som gør fugerne driftsvenlige. Der findes flere leverandører af sådanne produkter, men de bedste produkter medfører særlige foranstaltninger pga. epoxy-valget. Nu har jeg fået kendskab til materialet og kan bede om billeddokumentation og kontrollere brugen af sikkerhedsudstyret, hvis materialet anvendes.

- I et parkeringsplads-projekt skulle vi beskytte rødderne på nogle træer i forbindelse med anlægsfasen, men vi kendte ikke omfanget af træets rødder, før vi fik gravet – kun at rødderne lå højt. Vi fik italesat flere løsninger, der kunne skåne rødderne. Fx talte vi om at skylle, trykspule, håndgrave og maskingrave, så rødderne blev fritlagt. Vi var primært fokuseret på træernes miljø, vores arbejdsmiljø og omgivelserne i drøftelserne og i økonomien. I sidste ende benyttede vi en helt ny løsning, som vi ikke havde erfaringer med fra tidligere projekter. Den valgte løsning gjorde, at gravearbejdet blev minimalt og maskinelt. Her gjorde de indledende drøftelser, at det gode løsningsorienterede samarbejde blev værdsat fra begge sider af bordet – og det var ikke manuelt opslidende arbejde, der blev løsningen.

Er der noget ved uddannelsen, som du især vil fremhæve som positivt?

- Der er lavet et godt og solidt forarbejde af underviseren, som gør deltagerne bedre rustet til undervisningen. Undervisningen er meget intens, og det er godt, at man har materialet - kompendiet og skabelonerne - efterfølgende til opslag.

- Vi havde en god case med adskillige brud på god arbejdsmiljøkoordinering. Det er naturligvis en skidt ting, men i undervisningsøjemed var det naturligvis en lækkerbisken.

Arbejdsmiljøuddannelsen for arbejdsmiljøkoordinatorer

Molios Arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljøkoordinatorer klæder dig på til at indarbejde og videreudvikle arbejdsmiljømæssige forhold på byggepladsen.

Uddannelsen er brancherettet mod arbejdsmiljøkoordinatorer med særligt fokus på arkitekter, rådgivere, projekterende, bygherrer samt medarbejdere, der beskæftiger sig med sikkerhed og sundhed på bygge- og anlægsprojekter.

Kravene til uddannelse fremgår af arbejdsmiljøloven og af bekendtgørelsen om arbejdsmiljøkoordinatorens arbejdsmiljøuddannelse. Hvis du gennemfører denne uddannelse, får du også samtidig den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for Arbejdsmiljøgruppen.

Læs mere her